Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số:      /TB-ĐHSPKT

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của Sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017

  Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ quyết định số 354/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 01/08/2015 của hiệu trưởng nhà trường về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; Quyết định số 2291/QĐ-ĐHSPKT ngày 30/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường; 
Căn cứ biểu đồ kế hoạch giảng dạy & học tập năm học 2016-2017, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị và toàn thể sinh viên trường về việc triển khai đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

 

I.         Về quy trình thực hiện:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Từ nay đến hết ngày 26/08/2017

Các đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện việc đánh giá, nhập điểm rèn luyện cho SV trên phần mềm đánh giá điểm rèn luyện:

-       Danh sách khen thưởng, kỷ luật SV;

-       Danh sách thành viên đội tuyển trường tham gia dự thi các cuộc thi các cấp;

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên

-       Khóa điểm trung bình học kỳ II của sinh viên để phần mềm tính điểm rèn luyện sinh viên

Phòng Đào tạo

-       Danh sách SV có bài viết tham luận, báo cáo, công trình nghiên cứu khoa học và kết quả tham gia nghiên cứu khoa học ở các cấp của SV;

Phòng Khoa học công nghệ

-       Danh sách SV tham gia các hoạt động giao lưu với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng; các lớp kỹ năng mềm…

Phòng Quan hệ CC&DN

-       Danh sách SV tham gia các hoạt động phong trào do Trung tâm tổ chức

TT Dịch vụ SV

-       Danh sách SV vi phạm các quy định, quy chế về học tập, thi kiểm tra; SV vi phạm quy chế thi, kiểm tra (chưa đến mức độ phải xử lý kỷ luật về mặt hành chính)

Phòng Thanh tra Giáo dục

-       Danh sách SV nội trú vi phạm nội quy Ký túc xá, các hoạt động phong trào do BQL KTX tổ chức

Ban Quản lý Ký túc xá

-       Danh sách SV vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường về an ninh trật tự trong trường

Phòng Tổ chức Hành chính

-       Danh sách Đảng viên, thành viên nhóm trung kiên là SV

Văn phòng Đảng ủy

-       Danh sách Đoàn viên, Hội viên, thành viên CLB/Đội/Nhóm;

-       Danh sách cán bộ Đoàn – Hội đã đưược đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong học kỳ.

-       Danh sách và kết quả tham gia của SV trong các hoạt động rèn luyện do tổ chức Đoàn – Hội các cấp tổ chức;

-       Danh sách các đoàn viên, sinh viên bị kỷ luật trong tổ chức

-       Danh sách các đoàn viên, Hội viên được biểu dương, khen thưởng ở các cấp bộ Đoàn – Hội

Đoàn trường – HSV trường

-       Danh sách SV không đóng bảo hiểm y tế theo quy định

Trạm y tế

-       Phối hợp Phòng Đào tạo nhắc nhở giảng viên hoàn thành nhập điểm thi sinh viên đúng thời gian quy định.

-       Danh sách ban cán sự lớp hoàn thành nhiệm vụ;

-       Danh sách và kết quả tham gia của SV trong các hoạt động rèn luyện do khoa tổ chức;

-       Danh sách SV bị cấm thi học kỳ II/NH2016-2017

Các khoa/TT quản lý sinh viên

Từ ngày 28/08/2017 đến hết ngày 02/09/2017

 

-       Khóa chức năng nhập điểm rèn luyện sinh viên.

-       Chạy chương trình đánh giá kết quả điểm rèn luyện của sinh viên trên phần mềm

-       Công bố kết quả điểm rèn luyện của SV toàn trường trên trang online sinh viên

Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên

Từ ngày 04/09/2017 đến hết ngày 09/09/2017

-       Sinh viên kiểm tra lần cuối tổng điểm rèn luyện và xếp loại của cá nhân qua trang online SV; Nếu có sai sót về kết quả hoặc lỗi kỹ thuật do phần mềm, SV thông tin về Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên trong thời gian này.

-       SV thống nhất kết quả điểm rèn luyện của mình bằng cách lưu bảng điểm (xác nhận) trên trang online SV trường.

Những SV không thực hiện việc thống nhất kết quả điểm rèn luyện cuối cùng của cá nhân (lưu bảng điểm), khi phân loại sẽ bị trừ 10 (mười) điểm rèn luyện (qua theo dõi của phần mềm đánh giá điểm rèn luyện) và không có quyền khiếu nại các vấn đề liên quan đến điểm rèn luyện cá nhân trong học kỳ được đánh giá.

Sinh viên

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên

Sau ngày 11/09/2017:

Công bố quyết định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên

 

 II.     Về phương pháp thực hiện:

-       Các đơn vị sử dụng phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên do trường cấp để thực hiện đánh giá và nhập điểm rèn luyện cho sinh viên theo đúng quy chế.

-       Sinh viên tham gia các hoạt động rèn luyện trong học kỳ và theo dõi điểm rèn luyện cá nhân trên trang https://online.hcmute.edu.vn/. Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động rèn luyện, sinh viên khiếu nại với ban tổ chức hoạt động về việc cộng thiếu điểm rèn luyện trong học kỳ. Sau ngày 26/08/2017, mọi khiếu nại sẽ không được xử lý.

-       Phòng Tuyển sinh và Công tác SV phân công chuyên viên Lê Quang Bình (điện thoại nội bộ: 8179 – di động: 0938.775.001 – email: quangbinh@hcmute.edu.vn) phụ trách hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung thông báo.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Đăng website, Gởi Email SV;

- Lưu VT, TS&CTSV.

HIỆU TRƯỞNG

 

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
VIDEO 
            ULTILITIES                        
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Visit month:72,749

Visit total:801,277