Tác giả :
 CHUẨN ĐẦU RA
Ngành Công Nghệ Thực Phẩm
1. Có kiến thức và lập luận kỹ thuật
   1.1. Có hiểu biết cơ bản về khoa học tự hiên và xã hội.
   1.2. Hiểu biết và có khả năng vận dụng các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực Công      nghệ Thực phẩm.
   1.3. Hiểu biết và có khả năng vận dụng các kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao trong lĩnh vực Công    nghệ thực phẩm.

2. Phát triển khả năng để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề tư duy hệ thống, nắm
vững những thuộc tính chuyên môn và rèn luyện kỹ năng cá nhân.

   2.1. Xác định, phân tích, đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề.
   2.2. Thực nghiệm và đánh giá kết quả thực nghiệm.
   2.3. Có tư duy tầm hệ thống.
   2.4. Có kỷ năng nhận biết, phân tích và tổng hợp để giải quyết vấn đề; có khả năng tư duy sáng tạo.
  2.5. Có đạo đức nghề nghiệp, tự học hỏi và tự định hướng trong nghề nghiệp; có thái độ chuyên     nghiệp.

3. Phát triển kỹ năng về giao tiếp và làm việc nhóm
   3.1. Có khả năng làm việc nhóm, thành lập và điều hành nhóm.
   3.2. Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, văn bản, các phương tiện điện tử/đa truyền thông, thuyết trình    và đàm phán.
   3.3. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.


4. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống
quản lý và xử lý chất thải trong bối cảnh xã hội và doanh nghiệp
   4.1. Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân và nghề nghiệp với bối cảnh bên ngoài và    xã hội.
   4.2. Hiểu biết về văn hóa của tổ chức và doanh nghiệp; có khả năng hội nhập tốt trong các tổ chức và   doanh nghiệp.
  4.3. Hình thành ý tưởng, mô hình hóa hệ thống, thực hiện và quản lý được các đề án thuộc lĩnh vực   Công nghệ Thực phẩm.
   4.4. Thiết kế được các hệ thống theo các ý tưởng đã hình thành.
   4.5. Triển khai và quản lý quá trình triển khai các hệ thống thuộc lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm.
   4.6. Vận hành được các hệ thống thuộc lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,526

Tổng truy cập:888,569