Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 240/TB-ĐHSPKT                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng  9 năm 2017

 THÔNG BÁO

Về việc cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh rất khó khăn học kỳ 1/2017-2018

 


       Kính gửi:    -  Các khoa/TT, Đoàn trường, Hội sinh viên (SV) trường.

                -  Sinh viên các lớp.                

Nhằm hỗ trợ SV đang học hệ chính quy tại trường. Hiệu trưởng thông báo về việc cấp học bổng cho SV có hoàn cảnh rất khó khăn như sau:

1. Tiêu chuẩn: cho 1 trong 4 diện sau

1.1 Diện 1: SV Rất khó khăn – hỗ trợ 2,5 triệu/SV.

1.2 Diện 2: SV Đặc biệt khó khăn – hỗ trợ 5 triệu/SV.

1.3 Diện 3: SV nghị lực có đề tài được đưa vào ứng dụng; có hoàn cảnh khó khăn – hỗ trợ 5 triệu/SV.

1.4 Diện 4: SV là tấm gương sáng, tiêu biểu, sống đẹp trong xã hội (người tốt - việc tốt); có hoàn cảnh khó khăn – hỗ trợ 5 triệu/SV.

Ưu tiên cho SV: học khá - giỏi, sống tốt – tư cách đạo đức tốt, SV 5 tốt; không được miễn, giảm học phí và không được hưởng học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ trong học kỳ I năm học 2017 – 2018.

Lưu ý: từ năm học 2017-2018, các em mồ côi cha hoặc mẹ nếu có hoàn cảnh khó khăn vẫn làm đơn thuộc 1 trong 4 diện trên để nhà trường xem xét hỗ trợ.

2. Quy trình xét

-  SV tự làm đơn xin học bổng trợ cấp; hoặc SV được tập thể lớp, tổ chức Đoàn – Hội, khoa/TT đề xuất danh sách SV. Đơn nộp cho Ban đại diện lớp. Ban đại diện lớp cho ý kiến & nộp về văn phòng khoa/TT hạn cuối đến hết ngày 19/10/2017.

-  Khoa/TT xét và lập danh sách theo thứ tự ưu tiên từ khó khăn nhất (có mẫu đính kèm) gửi qua Email theo địa chỉ quangbinh@hcmute.edu.vn, kèm đơn của SV chuyển cho phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, hạn cuối vào ngày 26/10/2017.

        (Đơn không nhất thiết phải có sự xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình).

-  Phòng Tuyển sinh và công tác SV tổng hợp; Thông qua hội đồng & trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách SV được nhận học bổng; Công bố danh sách chậm nhất là ngày 07/11/2017 trên website và Facebook của Phòng tuyển sinh và công tác sinh viên.

-  Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc chi học bổng cho SV thuộc 1 trong 3 đối tượng nói trên từ 15/11/2017.

Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị và SV biết để thực hiện./.

 

   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                          

-  Ban giám hiệu;                                                                                             (Đã ký)   

-  Các đơn vị; Mail SV;

-  Lưu: VT, TS&CTSV.                                                                  

                                                                                                      PGS.TS Đỗ Văn Dũng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

             KHOA (TT):  

--------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT – NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

     TP. Hồ Chí Minh ngày      tháng     năm 2017

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

XÉT HỌC BỔNG CHO SV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

                                                                 --------------------------

1.     Diện có hoàn cảnh Rất khó khăn – 2,5tr/SV

TT

Họ và tên

Mã số SV

Điểm TBHT hk2/2016-2017

Điểm rèn luyện hk2/2016-2017

Hộ khẩu TT (tỉnh)

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2.     Diện có hoàn cảnh Đặc biệt khó khăn – 5tr/SV

TT

Họ và tên

Mã số SV

Điểm TBHT hk2/2016-2017

Điểm rèn luyện hk2/2016-2017

Hộ khẩu TT (tỉnh)

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3.     Diện có hoàn cảnh khó khăn, có đề tài được đưa vào ứng dụng – 5tr/SV

TT

Họ và tên

Mã số SV

Điểm TBHT hk2/2016-2017

Điểm rèn luyện hk2/2016-2017

Hộ khẩu TT (tỉnh)

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4.     Diện có hoàn cảnh khó khăn, là tấm gương sáng, tiêu biểu, sống đẹp – 5tr/SV

TT

Họ và tên

Mã số SV

Điểm TBHT hk2/2016-2017

Điểm rèn luyện hk2/2016-2017

Hộ khẩu TT (tỉnh)

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

 

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
VIDEO 
            ULTILITIES                        
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Visit month:86,562

Visit total:888,605