Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

Số:       /TB-ĐHSPKT-TS&CTSV

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp phục vụ Cộng điểm Công tác xã hội năm học 2016 - 2017 

Kính gửi:     Các Khoa/Trung tâm

Thực hiện quyết định số 224/QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 09/12/2013 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy.

Nhằm phục vụ đánh giá điểm công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy từ khóa 2012 trở về sau là cán sự lớp, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các em. Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên thông báo đến các đơn vị về việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp; sinh viên trợ giảng (không nhận tiền hỗ trợ) của các khoa năm học 2016-2017 phục vụ cộng điểm Công tác xã hội cụ thể như sau:

1.  Thời gian thực hiện:   đến hết ngày 26/8/2017

2.  Thang điểm: Hoàn thành nhiệm vụ cán bộ lớp (006103); Hoàn thành nhiệm vụ trợ lý giảng dạy do bộ môn/khoa cử & giao việc (006209):

-       Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:                    20 điểm

-       Hoàn thành tốt nhiệm vụ:                             15 điểm

-       Hoàn thành nhiệm vụ:                                  10 điểm

-       Không hoàn thành nhiệm vụ:                        0 điểm

3.  Hình thức thực hiện:   Khoa/Trung tâm thực hiện đánh giá và chấm điểm theo biểu mẫu đính kèm gởi về phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên bằng file mềm qua email: quangbinh@hcmute.edu.vn.

Vì quyền lợi của sinh viên, kính đề nghị các khoa, trung tâm thực hiện đúng nội dung thông báo.

 

 

TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV

 

 

 

TS. Trần Thanh Thưởng

 

 


ĐƠN VỊ: …………………………

 

DANH SÁCH

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp

Năm học 2016-2017

 

STT

Lớp

Họ và tên

MSSV

Chức vụ

Số điện thoại

Mức độ HT

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *
VIDEO 
            ULTILITIES                        
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Visit month:72,737

Visit total:801,265