Tác giả :

CHỨC NĂNG

1. Hoạt động đào tạo: 
  • Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường; 
  • Đào tạo kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở liên quan đến Hóa học cho các ngành đào tạo có nhu cầu trong toàn trường;
2. Hoạt động khoa học công nghệ: 
  • Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hóa học, thực phẩm và môi trường

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Hoạt động đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên phục vụ hoạt động đào tạo:

1.1.   Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

1.2.   Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Công nghệ Hóa học, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường bậc đại học; tham gia quá trình đào tạo khối kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở liên quan đến Hóa học cho các ngành đào tạo trong toàn trường;

1.3.   Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

1.4.  Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

1.5.   Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

1.6.   Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

1.7.  Triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

1.8.   Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

2. Hoạt động khoa học và công nghệ: 
  •         Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:74,511

Tổng truy cập:803,039