Tác giả :
1. Đồ án Tốt nghiệp:
Hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp.docx
+ Đánh giá tiến độ ĐATN.docx Phiếu đánh giá đồ án tốt nghiệp Nghiên cứu_Quản lý.docx
Phiếu đánh giá đồ án tốt nghiệp thiết kế.doc
         + Phiếu nhận xét của GV hướng dẫn luận văn (21/02/2019)
         + Phiếu nhận xét của GV phản biện luận văn (21/02/2019)
         + Phiếu đánh giá Hội đồng Luận văn (21/02/2019)
         + HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (21/02/2019)

2. Đồ án môn học:
+ Phiếu đánh giá đồ án môn học.docx
        + HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN MON HOC (21/02/2019)
3. Thực tập Tốt nghiệp:
Trong quá trình sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, nhà máy hay xí nghiệp sản xuất,.. sinh viên phải đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ như bên dưới: 
Công văn thực tập.docx
+  Giấy xác nhận thực tập tốt nghiệp.docx
+ Phiếu đánh giá báo cáo thực tập _đánh giá của GVPB.doc
+ Phiếu đánh giá sinh viên thực tập_đánh giá của doanh nghiệp.doc
Khảo sát ý kiến của Doanh nghiệp với hoạt động thực tập của Sinh viên 
+  Khảo sát ý kiến của Cơ quan với hoạt động thực tập của Sinh viên 
+ Khảo sát dành cho Sinh viên thực tập 
        + HƯỚNG DẪN  BÁO CÁO THỰC TAP (21/02/2019)
4. Tham quan nhận thức:
Công văn tham quan nhà máy.docx
5. Đăng ký sử dụng thiết bị/ dụng cụ PTN
5.1. Phiếu đăng ký sử dụng thiết bị: 
PTN phân tích kỹ thuật cao.xlsx
PTN phân tích môi trường.xlsx
PTN vi sinh vật môi trường.xlsx
5.2. Phiếu đăng ký mượn chìa khóa:
Chìa khóa PTN phân tích môi trường.xlsx
Chìa khóa PTN vi sinh vật môi trường.xlsx
5.3. Phiếu đăng ký mượn dụng cụ :
Danh sách dụng cụ thí nghiệm của bộ môn CNKTMT.xlsx
6. Phiếu đánh giá các hình thức kiểm tra
+  Mẫu đánh giá thi vấn đáp.docx
+ Mẫu đánh giá thi vấn đáp.docx Phiếu đánh giá môn học thí nghiệm.docx
Phiếu đánh giá thuyết trình theo nhóm.docx
Phiếu đánh giá baó cáo theo nhóm.doc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:74,467

Tổng truy cập:802,995