Tác giả :

A. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
1. Phát biểu của Triết lý giáo dục
Nhân bản, sáng tạo, hội nhập

2. Ý nghĩa chung của Triết lý giáo dục nhà trường
     Cộng đồng các nhà quản lí, giảng viên, sinh viên và các bên liên quan của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE) cùng tham gia vào quá trình giáo dục, truyền cảm hứng và trợ giúp từng sinh viên trở thành các cá nhân có năng lực, lương tâm và trách nhiệm; khắc sâu trong tâm trí sinh viên tầm quan trọng của các kĩ năng mới, các kĩ năng của công dân toàn cầu, các kĩ năng khởi nghiệp và những kĩ năng cốt lõi khác.

     HCMUTE tin rằng việc học có ý nghĩa đầy đủ nhất khi từng cá nhân được tạo các cơ hội cho sự phát triển toàn diện các năng lực về nhận thức; xã hội; hành vi và chuyên môn kĩ thuật. HCMUTE cũng tin vào những giá trị cốt lõi của học tập suốt đời: từng cá nhân người học cần tự kiến tạo và mở rộng kiến thức, kĩ năng của chính bản thân để phát huy tiềm năng sáng tạo, qua đó thực hiện nguyện vọng của bản thân và phụng sự xã hội.

     Ngoài những chương trình đào tạo sinh động định hướng cho các hoạt động giảng dạy lí thuyết - thực hành và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, HCMUTE cam kết kiến tạo một môi trường giáo dục sáng tạo và vượt lên trên các tiêu chuẩn dựa trên nền tảng của học sâu bằng cách tích hợp công nghệ, áp dụng các phương pháp dạy học tính cực, học tập trải nghiệm và đánh giá theo năng lực trong suốt quá trình dạy học để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và sự thay đổi của xã hội một cách hiệu quả nhất.  

     HCMUTE không chỉ cung cấp cho sinh viên một nền tảng giáo dục xuất sắc mà còn khuyến khích sinh viên sáng tạo và giúp các em thấy được thành quả của mình thông qua việc triển khai ứng dụng thực tế.

B. TẦM NHÌN

Là nơi đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; nơi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong các lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Hóa học - Thực phẩm - Môi trường, ngang tầm với các trường đại học uy tín khu vực Đông Nam Á.

C. SỨ MẠNG

Tạo ra môi trường học tập năng động và sáng tạo nhằm phát huy tối đa những tiềm năng cá nhân.
Trở thành nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín.
Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Hóa học – Thực phẩm – Môi trường cho các tỉnh phía Nam và cả nước.

D. CHỨC NĂNG

1. Hoạt động đào tạo:

Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường;
Đào tạo kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở liên quan đến Hóa học cho các ngành đào tạo có nhu cầu trong toàn trường;

2. Hoạt động khoa học công nghệ: Tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hóa học, thực phẩm và môi trường

E. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Hoạt động đào tạo và xây dựng đội ngũ giảng viên phục vụ hoạt động đào tạo:

1.1.   Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo;

1.2.   Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành Công nghệ Hóa học, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường bậc đại học; tham gia quá trình đào tạo khối kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở liên quan đến Hóa học cho các ngành đào tạo trong toàn trường;

1.3.   Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;

1.4.  Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

1.5.   Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

1.6.   Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

1.7.  Triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

1.8.   Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường;

2. Hoạt động khoa học và công nghệ: Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:66,424

Tổng truy cập:755,013