Tác giả :


1. Tìm hiểu về chương trình Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm


Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm (The Master of Food Technology program) được thiết kế giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức về công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ sản xuất và phân tích thực phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, quản lý và tư vấn về dinh dưỡng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.2. Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm


Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành CNTP là chương trình được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu nhu cầu và thực trạng của ngành CNTP hiện nay, chú trọng nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật. Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM được xây dựng theo hai hướng như sau:

Chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.

Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu của ngành, chuyên ngành và phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp để có thể độc lập nghiên cứu, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu có thể hình thành ý tưởng khoa học, phát hiện, khám phá và thử nghiệm kiến thức mới; có khả năng thực hiện công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chính sách hoặc các vị trí khác thuộc lĩnh vực ngành, chuyên ngành đào tạo; có thể tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Thông tin cụ thể về các môn học trong CTĐT được trình bày trong bảng dưới đây:

A. HƯỚNG ỨNG DỤNG

I.  Môn chung

1

Triết học

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

II. Kiến thức cơ sở ngành

Phần bắt buộc

1

Vi sinh thực phẩm nâng cao

2

Hóa sinh thực phẩm nâng cao

Phần tự chọn (Chọn 01 trong 05 môn)

1

Các kỹ thuật phân tích hiện đại trong CNTP

2

Carbohydrate trong CNTP

3

Mô hình hóa và tối ưu hóa trong CNTP và Sinh học

4

Ứng dụng kỹ thuật nhiệt trong chế biến thực phẩm

5

Quản lý an toàn thực phẩm

III. Kiến thức chuyên ngành

Phần bắt buộc

1

Các kỹ thuật hiện đại trong CNTP

2

Đánh giá cảm quan thực phẩm

3

Chuyên đề

Phần tự chọn (Chọn 01 trong 08 môn)

1

Công nghệ sản xuất sạch hơn

2

Độc tố học thực phẩm

3

Nghiên cứu phát triển sản phẩm

4

Công nghệ lên men thực phẩm nâng cao

5

Công nghệ enzyme và protein

6

Công nghệ sau thu hoạch

7

Các chất màu trong CNTP

8

Thực phẩm chức năng

IV. Luận văn tốt nghiệp

B. HƯỚNG NGHIÊN CỨU

I.  Môn chung

1

Triết học

2

Phương pháp nghiên cứu khoa học

II. Kiến thức cơ sở ngành

Phần bắt buộc

1

Chuyên đề 1

Phần tự chọn (Chọn 01 trong 07 môn)

1

Hóa sinh thực phẩm nâng cao

2

Vi sinh thực phẩm nâng cao

3

Các kỹ thuật phân tích hiện đại trong CNTP

4

Carbohydrate trong CNTP

5

Mô hình hóa và tối ưu hóa trong CNTP và Sinh học

6

Ứng dụng kỹ thuật nhiệt trong chế biến thực phẩm

7

Quản lý an toàn thực phẩm

III. Kiến thức chuyên ngành

Phần bắt buộc

1

Chuyên đề 2

Phần tự chọn (Chọn 01 trong 10 môn)

1

Các kỹ thuật hiện đại trong CNTP

2

Đánh giá cảm quan thực phẩm

3

Công nghệ sản xuất sạch hơn

4

Độc tố học thực phẩm

5

Nghiên cứu phát triển sản phẩm

6

Công nghệ lên men thực phẩm nâng cao

7

Công nghệ enzyme và protein

8

Công nghệ sau thu hoạch

9

Các chất màu trong CNTP

10

Thực phẩm chức năng

IV.Luận văn tốt nghiệp


3. Điều kiện tuyển sinh Thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phẩm


Hằng năm, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có hai hình thức xét tuyển học viên Cao học ngành Công nghệ Thực phẩm: thi tuyển và xét tuyển thẳng.

Thi tuyển

Mã ngành: 8540101;

Các môn thi tuyển:

- Anh văn;

- Toán A;

- Hóa sinh – Vi sinh thực phẩm.

Xét tuyển thẳng