Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CNHH & TP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 3  năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên

học kỳ II năm học 2017-2018

________________

Kính gửi: Qúy thầy, cô & các bạn sinh viên

Thực hiện Quy trình đánh giá sự thoả mãn sinh viên (SV) trong thời gian đang học tại trường và mục tiêu chất lượng năm học, căn cứ trên thông báo số 91/KH-ĐHSPKT do Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo khoa, lãnh đạo trường với SV học kỳ II năm họ2017-2018, khoa CNHH & TP thông báo kế hoạch tiến hành buổi gặp gỡ đối thoại cấp khoa như sau:

I.    MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tập hợp và giải đáp các yêu cầu của SV có liên quan đến học tập, rèn luyện, quy chế, chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ của người học.

- Tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của SV; rút kinh nghiệm để đưa công tác giảng dạy, học tập, phục vụ SV ngày càng tốt hơn.

- Thông báo kết quả giải quyết, khắc phục các vấn đề do SV nêu tại các buổi giao lưu đối thoại giữa SV với Nhà trường học kỳ I năm học 2017-2018.

II.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.   Hình thức tổ chức

Tổ chức ở hai cấp: Cấp khoa và cấp trường.

a.   Tổ chức ở cấp khoa

- Về phía khoa: Ban chủ nhiệm khoa, Chi ủy, BCH Công đoàn khoa, BCH Đoàn khoa, BCH Liên chi Hội sinh viên, trưởng phó bộ môn, trưởng phó xưởng; đội ngũ tư vấn viên; các thầy cô giáo quan tâm; khoa có thể mời đại diện Ban giám hiệu, một số phòng đến tham dự.

- Đối với SV: Toàn thể (hoặc đại diện) SV trong khoa tham dự (quy mô do Trưởng khoa quyết định)

b.  Tổ chức ở cấp trường

- Về phía Trường: Ban giám hiệu; Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường; Chủ tịch Hội SV; trưởng và phó các khoa/TT, phòng ban; trưởng các nhóm tư vấn; các thầy cô giáo, CBVC quan tâm.

- Đối với SV: Giao phòng Tuyển sinh và Công tác SV tổ chức cho SV đăng ký tham dự. SV tham gia được tính 3 điểm rèn luyện.

2.   Thời gian, địa điểm tổ chức

a.   Tổ chức ở cấp khoa (Khoa CNHH & TP)

- Thời gian: Từ 16g10 ngày 08/5/2018 (thứ 3)

- Địa điểm: Tại phòng C501 (khu C)

b.  Tổ chức ở cấp trường

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 24/5/2018 (thứ năm).

- Địa điểm: Hội trường lớn (có phát hình trực tuyến).

Ban Giám hiệu xác định đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong SV, yêu cầu truởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo nhằm đạt kết quả cao nhất.

Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên và SV biết để thực hiện.

            KT. HIỆU TRƯỞNG

           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                   

                                                                                                         (Đã ký)

 

 

 

                                                                                          PGS. TS Lê Hiếu Giang

Nơi nhận:

-   Ban giám hiệu (chỉ đạo);

-   Các đơn vị (thực hiện);

-   Đăng web, emai SV;

-   Lưu VT, TS&CTSV.                                                                                      

                       

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
 
Copyright © 2013, HCMC University of Technology and Education
Faculty of Chemical and Food Technology
Add: 1 Vo Van Ngan Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Tel: (+84) 28 37221223 (4 8400)
E-mail:kcnhtp@hcmute.edu.vn
 

Truy cập tháng:86,576

Tổng truy cập:888,619